Regulamin

 

DEFINICJE


PORTALSTRON.PL – platforma internetowa prowadzona pozwalająca tworzyć strony www i zarządzać nimi za pomocą autorskiego systemu CMS oraz publikować je w Internecie. PORTALSTRON.PL to platforma należąca do do spółki OX.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, ul. Wałowa 3, 43 - 430 Skoczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000365254.

Regulamin -  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługę:

 

 1. hostingu strony www pod indywidualnym adresem w systemie teleinformatycznym OX.PL (pojemność według aktualnej oferty),
 2. konta e-mail zakładanego na żądanie Użytkownika (pojemność konta na pocztę e-mail według aktualnej oferty), miesięczny transfer dla serwisu www i poczty elektronicznej wynosi 5 GB,

 

oraz w przypadku niektórych abonamentów obejmujący usługę:

 

 1. umieszczenia Prezentacji Rozszerzonej w Katalogu Firm portalu OX.PL
 2. umieszczania płatnych ogłoszeń na portalu OX.PL,
 3. promocji za pomocą banera reklamowego na portalu OX.PL.

 

w ramach abonamentów istnieją usługi dodatkowe.Szczegółowy opis dostępnych abonamentów dostępny jest na stronie  www.portalstron.pl/cennik.

 

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu internetowego zgodnie z Regulaminem. Usługobiorcą może być osoba, która ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Konto – konto użytkownika określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługą.
Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze możliwej do odwołania zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: www.nospam-pl.net/standard.php ).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Osoba (podmiot), która chce skorzystać z usług oferowanych przez serwis portalstron.pl, musi podczas rejestracji:

 

 1. podać nazwę subdomeny,
 2. wybrać szablon graficzny strony www,
 3. wpisać dane rejestracyjne,
 4. zaakceptować regulamin.

 

 1. Dane przesyłane poprzez formularz rejestracyjny są przekazywane do przedstawiciela firmy OX.PL Sp. z o. o.
 2. Przedstawiciel OX.PL Sp. z o. o. po otrzymaniu danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym, kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów Umowy.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.
 4. Chwilą zawarcia Umowy jest moment potwierdzenia dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika.
 5. Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont w ramach oferty odpłatnych usług abonamentowych, w serwisie o nazwie PORTALSTRON.PL, oferowanych przez portal OX.PL, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
 6. Dostawcą Usługi jest OX.PL Sp. z o. o.
 7. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a PORTALSTRON.PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.
 8. Charakterystyka szczegółowa oferty i usług, aktualne ceny dostępne pod adresem: www.portalstron.pl/cennik
 9. W ramach pakietów abonamentowych określonych w rozdziale I punkcie 9 powyżej, OX.PL udostępnia Użytkownikom funkcjonalność programu - kreatora stron WWW na warunkach określonych w Regulaminie oraz dostępnego z głównej strony PORTALSTRON.PL
 10. Z chwilą zawarcia Umowy, OX.PL Sp. z o. o. zakłada użytkownikowi Konto służące do zarządzania Usługą w tym konto pocztowe za pośrednictwem, którego odbywa się korespondencja systemowa.
 11. Usługa skierowana jest do podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

 

II. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym na piśmie, w innym przypadku OX.PL Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości.
 2. OX.PL Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do rozwiązana Umowy w przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi. Usunięcie tych danych przez OX.PL Sp. z o. o., na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem Konta na www.portalstron.pl tego Użytkownika.
 3. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

 

 1. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale IX Regulaminu,
 2. nazwa strony www pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
 3. Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem,
 4. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę OX.PL Sp. z o. o.,
 5. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
 6. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z subdomeny, konta e-mail.

 

 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat.
 2. OX.PL Sp. z o. o. uzyskując wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, związanej z nimi działalności, a zwłaszcza o wysyłaniu przez Użytkownika nie zamówionych informacji handlowych niezwłocznie wypowie Umowę na Świadczenie Usługi na warunkach rozdziału II punktu 3 powyżej.
 3. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez OX.PL Sp. z o. o., Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się w serwisie PORTALSTRON.PL bez uprzedniej zgody OX.PL Sp. z o. o.

 

III. REJESTRACJA

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

 

 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie,
 3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 2. Osoba dokonująca rejestracji przyjmuje do wiadomości, że jej dane teleadresowe zawarte w formularzu będą przetwarzane do celów świadczenia wybranej Usługi w serwisie PORTALSTRON.PL.
 3. Osoba dokonująca rejestracji może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez OX.PL Sp. z o. o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 4. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa rejestrowanego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału OX.PL Sp. z o. o.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

IV. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 

 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w szczególności z powodów określonych w rozdziale II punkcie 3 oraz rozdziału IX Regulaminu, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
 2. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament.
 3. Opłata abonamentowa nie uwzględnia kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont oraz zakupu domen, zaprojektowania serwisu www Użytkownika, czy też konfiguracji oprogramowania.
 4. W przypadku przekroczenia transferu 5GB na stronę www oraz pocztę w okresie miesięcznym, Konto jest blokowane. Jego ponowne uruchomienie nastąpi w kolejnym miesiącu trwania okresu abonamentowego po kontakcie telefonicznym Użytkownika z pracownikiem OX.PL Sp. z o. o.
 5. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach:

 

 1. umieszczania na koncie treści o zawartości erotycznej, treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie), normami społecznymi i obyczajowymi,
 2. prób wykorzystywania Konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę OX.PL Sp. z o. o.,
 3. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
 4. świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług abonamentowych za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi.

 

V. PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEŃ

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę.
 2. Jeżeli OX.PL Sp. z o. o. nie uzyska potwierdzenia wpłaty, Konto jest automatycznie blokowane na okres 14 dni. Jeśli w tym czasie OX.PL Sp. z o. o. uzyska potwierdzenie wpłaty następuje odblokowanie dostępu do usługi. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty, po upływie 28 dni od momentu rejestracji, następuje bezpowrotne usunięcie nieopłaconego Konta.
 3. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega, że uruchomiona funkcjonalność kreatora stron WWW jest odpłatna, a opłata jest wliczona w cenę każdego pakietu abonamentowego.
 4. Płatności za usługi w Serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez OX.PL przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 5. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez przedstawiciela OX.PL Sp. z o. o.
 6. Dostępne sposoby płatności:

 

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYPAL.
 2. Płatność przelewem tradycyjnym.

 

 1. Opłata abonamentowa za Konto to opłata roczna płatna z góry na podstawie faktury wystawianej w oparciu o dane Użytkownika podane przy Rejestracji lub wyniku ich późniejszej aktualizacji, chyba że Użytkownik poda inne dane.
 2. OX.PL Sp. z o. o. zobowiązuje się do wystawienia i wysłania faktury pocztą elektroniczną za zamówione Usługę, w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek OX.PL Sp. z o. o. w oparciu o dane określone w zakładce konta admin.
 3. Na 14 dni oraz 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności Usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku OX.PL Sp. z o. o., Konto zostanie zablokowane na 14 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty nastąpi niezwłoczne odblokowanie konta i przedłużenie świadczenia na okres wynikający z wartości opłaconej opłaty abonamentowej. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wpłaty, Konto zostanie usunięte, a umowa na świadczenie usług przez OX.PL Sp. z o. o.  ulega rozwiązaniu.
 4. W okresie trwania abonamentu możliwa jest zmiana posiadanego pakietu taryfowego, tj.:

 

 1. przy przejściu z pakietu niższego na wyższy - Użytkownik pokrywa różnicę wynikającą z zakupu droższego pakietu,
 2. przy przejściu z pakietu wyższego na niższy - podejmując taką decyzję przed upłynięciem trwania abonamentu Użytkownikowi nie jest zwracana część opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres świadczenia pierwotnie zakupionej usługi.

 

 1. OX.PL Sp. z o. o.  nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.
 2. Istnieje możliwość dokupienia domeny normalnej z końcówką .pl .com lub inną. Pod wybraną domeną będzie widoczna strona Użytkownika. Początkowa cena wykupienia domeny oraz koszt jej przedłużenia nie wchodzi w cenę abonamentu za stronę internetową i hosting – należy ją doliczyć do ewentualnego abonamentu lub zdecydować się na bezpłatną subdomenę. Szczegóły dotyczące cen oraz rodzajów domen pod adresem www.portalstron.pl/cennik

 

VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OX.PL SP. Z O.O.

 

 1. OX.PL Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do:

 

 1. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach serwisu portalstron.pl,
 2. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach OX.PL Sp. z o. o..

 

 1. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez OX.PL Sp. z o. o., trwający ponad 48 godzin, OX.PL Sp. z o. o.  zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego pakietu o 1 miesiąc na koszt OX.PL Sp. z o. o.
 2. OX.PL Sp. z o. o.  nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
 2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
 3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
 4. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników,
 5. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od OX.PL Sp. z o. o.,
 6. utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od OX.PL Sp. z o. o..
 7. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych,
 8. za szkody wynikłe z korzystania z oprogramowania kreatora stron WWW w sposób niezgodny z Regulaminem.

 

 1. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, OX.PL Sp. z o. o. na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

 

VII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. W okresie świadczenia usługi Użytkownik może dowolnie gospodarować przydzieloną pojemnością Konta. Jedynym wprowadzonym ograniczeniem jest minimalna wielkość konta e-mail, która wynosi 100 MB.
 2. OX.PL Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania usługi, a także ochrony danych znajdujących się w infrastrukturze OX.PL Sp. z o. o.
 3. OX.PL Sp. z o. o. zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub złamania zasad Regulaminu. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo przerwy od świadczenia usług w przypadku wystąpienia awarii lub rozbudowy www.portalstron.pl, o czym poinformuje pracownik OX.PL Sp. z o. o. Użytkownika drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. OX.PL Sp. z o. o. zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 5. Konta Użytkowników nie będą wykorzystywane przez OX.PL Sp. z o. o. do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania treści reklamowych na zlecenie podmiotów trzecich , przy czym OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji systemowych w szczególności choć nie wyłącznie na temat aktualnych promocji i nowości w Serwisie.
 6. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się zastosować do procedur weryfikacyjnych OX.PL Sp. z o. o.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana OX.PL Sp. z o. o. w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 6 i określać:

 

 1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika OX.PL Sp. z o. o.,
 2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
 3. zarzuty Użytkownika,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
 5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 

 1. OX.PL Sp. z o. o. obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz OX.PL przez podmioty, za które OX.PL Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności, OX. Sp. z o. o.  przesyła w terminie 21 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia OX.PL Sp. z o. o., zwraca się niezwłocznie do Usługobiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

 1. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób w sposób rażący lub uporczywy:

 

 1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
 2. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
 3. działa na szkodę OX.PL Sp. z o. o.,
 4. przechowuje na Koncie niebezpieczne pliki np. wirusy, trojany,
 5. korzysta z oprogramowania kreatora stron WWW w sposób niezgodny z Regulaminem.

 

 1. OX.PL Sp. z o. o. oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

 

 1. odczytanie haseł innych użytkowników,
 2. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
 3. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji SPAM-u będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

 

 1. OX.PL Sp. z o. o. oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", OX.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.
 2. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

 

 1. zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej w formie pisemnej lub elektronicznej, jeśli OX.PL Sp. z o. o. otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych użytkowników,
 2. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego (w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

 

 1. OX.PL Sp. z o. o. oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w szczególności w przypadku otrzymania zgłoszenia na warunkach rozdziału IX punktu 4 powyżej, Konto Użytkownika będzie blokowane na okres 48 godzin, w tym czasie OX.PL Sp. z o. o. podejmie działania w celu weryfikacji stanu faktycznego z prawem żądania od Użytkownika przedstawienia określonych dokumentów bądź oświadczeń.
 2. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez OX.PL Sp. z o. o. uznane za niepożądane, OX.PL Sp. z o. o. zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z OX.PL Sp. z o. o. (dotyczącą określonego Konta) pisemnie na adres OX.PL Sp. z o. o. lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej opiekunów portalu stron wymienionych w ostatnim rozdziale XII regulaminu. Dokument powinien  zawierać w treści oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Z ważnych przyczyn (dostarczanie treści bezprawnych; naruszenie Regulaminu) umowa może zostać rozwiązana przez OX.PL Sp. z o. o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W wypadku Konsumentów niezbędne jest wcześniejsze jednokrotne wezwanie do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 3. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez OX.PL Sp. z o. o., Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie www.portalstron.pl bez uprzedniej zgody OX.PL Sp. z o. o.

 

XI. POUFNOŚĆ

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. OX.PL Sp. z o. o. może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez OX.PL Sp. z o. o., dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od OX.PL Sp. z o. o. lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest OX.PL Sp. z o. o., każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 4. Korzystanie z PORTALSTRON.PL oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem.
 5. OX.PL Sp. z o. o. pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich Usługobiorców.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na warunkach prawa polskiego.
 2. OX.PL Sp. z o. o. dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż OX.PL Sp. z o. o.
 3. OX.PL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 4. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony w momencie logowania się o zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu PORTALSTRON.PL, prosimy kierować na adresy:

 

 1. Damian Strządała tel. 533-322-398 e-mail: damian.strzadala@portalstron.pl
 2. Sandra Szlajss tel. 533-322-390 e-mail: sandra.szlajss@portalstron.pl
 3. Krzysztof Chojnacki tel. 533-322-394 e-mail: krzysztof.chojnacki@portalstron.pl

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2014 roku.